Tag: rok B

Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Gn 9, 8-15
Ž: 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9 R.: Cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť.
Č 2:Mk 1, 12-15 | Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.


Najprv sa stíšim: ...


Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Sir 24, 1b-2. 12-16
Ž: 147, 12-13. 14-15. 19-20 R.: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. alebo Aleluja.
Č 2: Ef 1, 3-6. 15-18
Ev: Jn 1, 1-18 alebo kratšie Jn 1, 1-5. 9-14 | Aleluja. Sláva ti, Kriste, teba zvestovali národom; sláva ti, Kriste, v teba uverili na svete. Aleluja.


Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: 1 Sam 3, 3b-10. 19
Ž: 40, 2+4ab. 7-8a. 8b-9. 10 R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.
Č 2: 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20
Ev: Jn 1, 35-42 | Aleluja. Našli sme Mesiáša, Krista. Milosť a pravda prišli skrze neho. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, ...Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18
Ž: 116, 10+15. 16-17. 18-19R.: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.
Č 2:Rim 8, 31b-34 | Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.. V žiarivom oblaku bolo počuť Otcov hlas: Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho! Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.


Najprv ...


Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Jon 3, 1-5. 10
Ž: 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9 R.: Ukáž mi, Pane, svoje cesty.
Č 2: 1 Kor 7, 29-31
Ev: Mk 1, 14-20 | Aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja ...Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Ex 20, 1-17 alebo kratšie Ex 20, 1-3. 7-8. 12-17
Ž: 19, 8. 9. 10. 11R.: Pane, ty máš slová večného života.
Č 2:1 Kor 1, 22-25 | Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život. Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.
Ev: Jn 2, 13-25 ...


Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
Ž: 89, 2-3. 4-5. 27+29 R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
Č 2: Rim 16, 25-27
Ev: Lk 1, 26-38 Aleluja. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, ...Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Dt 18, 15-20
Ž: 95, 1-2. 6-7. 8-9 R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.
Č 2: 1 Kor 7, 32-35
Ev: Mk 1, 21-28 | Aleluja. Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti. Aleluja.


Najprv ...Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: 2 Krn 36, 14-16. 19-23

Ž: 137, 1-2. 3. 4-5. 6
R.: Pane, ty máš slová večného života.

Č 2:1 Ef 2, 4-10

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste..
Boh tak miloval ...Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Jób 7, 1-4. 6-7
Ž: 147, 1-2. 3-4. 5-6 R.: Chváľme Pána, on uzdravuje skľúčených srdcom.
Č 2: 1 Kor 9, 16-19. 22-235
Ev: Mk 1, 29-39 | Aleluja. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si ...Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Lv 13, 1-2. 45-46
Ž: 32, 1-2. 5. 11 R.: Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma radosťou zo spásy.
Č 2: 1 Kor 10, 31 – 11, 1
Ev: Mk 1, 40-45 | Aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, ...Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Iz 42, 1-4. 6-7
Ž: 29, 1b+2. 3ac-4. 3b+9c-10 R.: Pán požehná svoj ľud pokojom.
alebo
Č 1: Iz 55, 1-11
Ž: Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6
R.: Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy.

Č 2: Sk 10, 34-38 alebo 1 Jn 5, 1-9
Ev: Mk 1, 7-11 | Aleluja. Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, ...Lectio divina

© 2021 Dušan Pecko | Farnosť Dobrého pastiera | Všetky práva vyhradené