3. adventná nedeľa

Written by: | Vytvorené dňa: | Category:

Č 1: Iz 61, 1-2a. 10-11
(Ž:) Lk 1, 46b-48. 49-50. 53-54 R.: Duša mi plesá v mojom Bohu.
Č 2: 1 Sol 5, 16-24
Ev: Jn 1, 6-8. 19-28 Aleluja. Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným. Aleluja.>


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

(napr.) Bože, Otče! Prosím Ťa, nech teraz Tvoje slovo mocou Ducha Svätého pripraví v mojom srdci cestu Ježišovi - Pánovi. Nech vyrovná všetko, čo je v ňom krivé a hrboľaté, vyplní každú dolinu, zníži každý kopec..... Nech vykoná všetko, čo je potrebné na to, aby som sa mohol stretnúť so živým Ježišom – Slovom, ktoré sa stalo Telom a prebýva medzi nami a v nás.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) - text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Marka − Mk 1, 1-8

Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“, on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.“ „Čo teda, „pýtali sa ho, „si Eliáš?“ Povedal: „Nie som.“ „Si prorok?“ Odpovedal: „Nie.“ Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?“ Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: ‚Vyrovnajte cestu Pánovi,‘ ako povedal prorok Izaiáš.“ Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. A pýtali sa ho: „Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš, ani prorok?“ Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.“ To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Svedok – o svetle – o Ježišovi Kristovi.

Ján Krstiteľ, nebol svetlom, prišiel iba vydať svedectvo (v.8), ale mal ho v sebe vo svojom vnútri, v srdci, preto o Ňom svedčil. Ján ho poznal.

„Som hlas volajúceho na púšti“ – pravda o sebe. Ján Krstiteľ je tým, čo hovorí o ňom Boh cez proroka Izaiáša. Ján prijal poslanie, ktoré mu dal Pán. Je hlasom, volá, kričí. Vyzýva na pokánie. Plní svoje poslanie, a to je výzva tiež pre nás, aby každý plnil to svoje poslanie.

Ján Krstiteľ hovoril: „Ja krstím vodou“ (v.26). Robil, len niečo vonkajšie (obmytie) a ľudia to prijímali, prichádzali k nemu, vyznávali hriechy, nechávali sa očistiť - vonkajším znakom, trávili s ním čas. Ale Ježiš, ako hovorí Ján Krstiteľ, „ktorý prichádza po mne, a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi“ (v.27), a Ján to hovorí v pokore, „je mocnejší ako ja“ (Mk 1, 7), robí vnútorné veci. ON je tá moc, ktorá premieňa zvnútra.

Ján Krstiteľ ukazuje na Ježiša, aby sme si všimli, čo všetko prichádza urobiť. Nie len to, čo sa môže stať navonok, ale vo vnútri v našich srdciach, v mojom, a v tvojom srdci. Ježiš očisťuje a uzdravuje vnútro, má moc dotknúť sa našich sŕdc. U proroka Izaiáša čítame, že Ježiš prichádza uzdraviť skľúčených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť rok milosti Pána, čo znamená, radosť, ktorú prežíva Boh, keď sa ujíma úbohých.(Iz 61,1-2)

Je tvoje srdce smutné, prežívaš strach, neistotu, cítiš v sebe chaos, uviazol si v nejakom hriechu a nevieš z neho von, je v tvojom srdci nejaká horkosť? Radostná správa je, že Ježišstrong> je tá je Radosť, ktorá ťa naplní, Ježiš je Istota, lebo jeho slovo stále trvá, Ježiš je Pokoj, ktorý ťa zaplaví zvnútra, Ježiš je Sloboda, ktorá ťa oslobodí z každého otroctva, Ježiš ti dá silu odpustiť, Ježiš ti dá silu niesť kríž, lebo ho chce niesť s tebou, Ježiš ........... Na takéhoto Ježiša čakáme. Nenechajme sa okradnúť o čas očakávania a prípravy na stretnutie s Vykupiteľom, Ježišom Kristom vo vlastnom vnútri, lebo tým by sme sa okradli o stretnutie s Ním.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Oslovilo ma, že Ježiš koná vnútri, že ma premieňa z vnútra môjho srdca a to je radostné, lebo to je trvalá zmena, nie len nejaká vonkajšia kozmetická úprava.

Ďakujem Ti, Duchu Svätý, za všetky „úpravy“, ktoré si teraz vo mne vykonal, a hlavne za to, že sú trvalé. Za všetko, čo si premenil, vyplnil, znížil, vyrovnal.... Za to, že ma v tomto adventnom čase ťaháš na hlbinu vzťahu s Kristom a chystáš moje srdce na ozajstné Vianoce.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Po modlitbe zostanem ticho a uvedomím si, že Ježiš koná vnútri, že ma premieňa z vnútra môjho srdca a to je radostné, a zostanem s NÍM vo svojom srdci.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Počas dňa si budem túto pravdu pripomínať, že Ježiš koná vnútri v mojom srdci. Pri svätom prijímaní, Ho s vďakou takéhoto prijmem.

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Pane Ježišu, teším sa, že prichádzaš ako Vykupiteľ, Záchranca. Ďakujem ti Ježiš, že v tvojom mene mám spásu, záchranu. Ďakujem ti Bože Otče, že sa tešíš z toho, keď sa nás slabých a úbohých môžeš ujať. Ďakujem ti, Bože Otče, že si mocný Boh a môj Otec. Amen.


Lectio divina

© 2021 Dušan Pecko | Farnosť Dobrého pastiera | Všetky práva vyhradené