2. adventná nedeľa

Written by: | Vytvorené dňa: | Category:

Č 1: Iz 40, 1-5. 9-11
Ž: 85, 9ab+10. 11-12. 13-14 R.: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.
Č 2: 2 Pt 3, 8-14
Ev: Mk 1, 1-8 Aleluja. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! A každé telo uvidí Božiu spásu. Aleluja.>


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

(napr.) Panna Mária, ty ktorá si bola plná Ducha Svätého a nosila si v sebe Syna, vtelené Božie Slovo, spolu s tebou chcem čítať toto slovo, pozerať sa naň a žiť ho. Vypros mi milosť zachovávať ho v srdci a premýšľať o ňom, tak ako si ty zachovávala Božie Slovo vo svojom srdci, premýšľala si o ňom a žila ho. Duchu Svätý sprevádzaj ma týmto Slovom a uč ma. Amen.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) - text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Marka − Mk 1, 1-8

Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna.
Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

Začiatok evanjelia, čiže Dobrej zvesti – príchod Božieho kráľovstva, o ktorom hovoria proroci Izaiáš a Ján Krstiteľ. 
Toto je výzva na zmenu, na dobrú zmenu. (v. 2) „Posielam pred tebou svojho posla, aby ti pripravil cestu“ -prichádza zmena (v. 3) „pripravte cestu Pánovi vyrovnajte mu chodníky“, na ktorú sa treba pripraviť.
Príprava, Zmena, Pokánie. Už veľakrát sme počuli toto slovo a vieme aj to, že je to zmena myslenia. Ale akého myslenia? 
Keď Ján Krstiteľ, ktorý vyzeral veľmi čudne (v.6), oblečený v ťavej srsti, jedával kobylky a lesný med, žil na púšti, teda celkom ináč ako ostatní ľudia, a k nemu prichádzala celá judejská krajina a všetci ho „brali“,počúvali čo hovorí, a on hlásal krst pokánia, aby sa ľudia odvrátili od svojich hriechov, a oni to robili, nechali sa krstiť a vyznávali svoje hriechy, a už toto bolo veľké, a on ohlasuje, že prichádza mocnejší po ňom. Kto je potom ten, čo prichádza po ňom? Kto teda prichádza? Kto to je?
Príprava je, vrátiť sa k Bohu Otcovi, ktorý po nás túži, hľadá nás, čaká nás, chce nás mať pri sebe ako Adama a Evu na začiatku, lebo tak to bolo pripravené pre nás všetkých. Boh Otec nás hľadá od začiatku, vystiera svoje ruky k nám a posiela Ježiša – Lásku. To je ten mocnejší, ktorý prišiel po Jánovi Krstiteľovi. Zároveň Ježiš je tou Cestou k Otcovi, ako to sám o sebe hovorí v evanjeliu podľa Jána: „Ježiš mu odpovedal: "Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ Ježiš veľmi dobre poznal Otca a jeho lásku z ktorej prišiel
My chýbame nebeskému Otcovi, preto poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby sme skrze Neho mohli znovu prísť k Otcovi. On nás nepotrebuje k niečomu, aby z nás žil, lebo má všetko, má plnosť. On nás potrebuje k tomu, aby sa s nami delil so všetkým čo má a čím je. On túži po blízkosti s nami. Túži po blízkosti po vzťahu so mnou, po blízkosti, po vzťahu s tebou. 
Zmena je v tom, že nebudeme teraz hľadieť na seba len negatívne, na svoje chyby, lebo my ich poznáme (väčšinou), aj ich vyznávame pri spovedi a to je dobre. Ale Zmena, Príprava, Pokánie v tom, že sa zapozeráme na Boha ktorý nás hľadá, o ktorom začneme viac rozmýšľať o tom aký je. Že je Bohom OTCOM, plným lásky k nám, od ktorého sme my odišli a potrebujeme sa vrátiť, a potom z tejto lásky príde zmena. Láska je zmena. Láska je tým hýbateľom. Nechajme sa pritiahnuť tou Láskou. 
Aj prorok Izaiáš hovorí: „Ako pastier pasie svoju čriedu, do náručia berie baránky a kladie si ich do lona; starostlivo vedie ovce brezivé.“ Toto je pravdivý obraz o našom Bohu, ktorý berie ohľad na každého jednotlivca a na jeho možnosti.
Zmena u tebe a u mňa môže byť práve v pohľade na nášho nebeského Otca, ktorého sme možno videli ako prísneho sudcu, policajta, alebo slabého Boha, alebo nevšímavého, alebo toho, ktorý sa o nás nezaujíma, alebo toho, ktorý tu pre nás nie je, keď ho potrebujeme, alebo......  

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Tento odstavec evanjelia, mi dáva veľkú nádej a radosť, že prichádza Ježiš Kristus, ktorý pozná Otca a On sám mi Ho môže zjaviť v pravde ešte viac ako ho poznám doteraz.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Nebeský Otče, tvoj syn Ježiš Kristus ťa dokonale poznal aký si, lebo od Teba prišiel, preto v Ježišovom mene ťa prosím, otvor moje oči, uši, dotkni sa môjho srdca a uschopni ma, viac Ťa poznávať a prijímať Ťa, takého aký si. Ježišu, Ty ma preveď týmto adventom, touto zmenou, nech je to advent srdca. Amen.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Z rozjímania mi vyšiel„Ježiš, ktorý prichádza, aby mi zjavil Otca“

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Cez deň si budem toto slovo viackrát opakovať a pri sv. omši prijmem Ježiša takého, aký mi vyšiel. „Ježiš, ktorý prichádza, aby mi zjavil Otca“ (môžem sa pomodliť aj desiatok ruženca s týmto Ježišom)

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Bože, Duchu Svätý, ďakujem ti, že si ma viedol pri čítaní Svätého písma. Verím, že Ježiš Kristus je Pravda. Posilňuj ma v tejto viere a uč ma ňou žiť. Amen.


Lectio divina

© 2021 Dušan Pecko | Farnosť Dobrého pastiera | Všetky práva vyhradené