Category: rok B

Lectio divina | liturgický rok B
Posted on: |

Č 1: Iz 63, 16d-17. 19de; 64, 2c-7
Ž: 80, 2+3bc. 15-16. 18-19 R.: Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
Č 2: 1 Kor 1, 3-9
Ev: Mk 13, 33-37 Aleluja. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Aleluja.>


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, ...LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B
Posted on: |

Č 1: Gn 9, 8-15
Ž: 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9 R.: Cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť.
Č 2:Mk 1, 12-15 | Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.


Najprv sa stíšim: ...


LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B
Posted on: |

Č 1: Gn 3, 9-15

Ž: 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8
R.: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

Č 2: 2 Kor 4, 13 – 5, 1

Aleluja
Blahoslavení chudobní v duchu, ...LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B
Posted on: |

Č 1: Iz 40, 1-5. 9-11
Ž: 85, 9ab+10. 11-12. 13-14 R.: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.
Č 2: 2 Pt 3, 8-14
Ev: Mk 1, 1-8 Aleluja. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! A každé telo uvidí Božiu spásu. Aleluja.>


Najprv sa stíšim: Pane ...LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B
Posted on: |

Č 1: Sir 24, 1b-2. 12-16
Ž: 147, 12-13. 14-15. 19-20 R.: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. alebo Aleluja.
Č 2: Ef 1, 3-6. 15-18
Ev: Jn 1, 1-18 alebo kratšie Jn 1, 1-5. 9-14 | Aleluja. Sláva ti, Kriste, teba zvestovali národom; sláva ti, Kriste, v teba uverili na svete. Aleluja.


LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B
Posted on: |

Č 1: 1 Sam 3, 3b-10. 19
Ž: 40, 2+4ab. 7-8a. 8b-9. 10 R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.
Č 2: 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20
Ev: Jn 1, 35-42 | Aleluja. Našli sme Mesiáša, Krista. Milosť a pravda prišli skrze neho. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, ...LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B
Posted on: |

Č 1: Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18
Ž: 116, 10+15. 16-17. 18-19R.: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.
Č 2:Rim 8, 31b-34 | Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.. V žiarivom oblaku bolo počuť Otcov hlas: Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho! Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.


Najprv ...


LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B
Posted on: |

Č 1: Iz 61, 1-2a. 10-11
(Ž:) Lk 1, 46b-48. 49-50. 53-54 R.: Duša mi plesá v mojom Bohu.
Č 2: 1 Sol 5, 16-24
Ev: Jn 1, 6-8. 19-28 Aleluja. Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným. Aleluja.>


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty ...LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B
Posted on: |

Č 1: Jon 3, 1-5. 10
Ž: 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9 R.: Ukáž mi, Pane, svoje cesty.
Č 2: 1 Kor 7, 29-31
Ev: Mk 1, 14-20 | Aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja ...LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B
Posted on: |

Č 1: Ex 20, 1-17 alebo kratšie Ex 20, 1-3. 7-8. 12-17
Ž: 19, 8. 9. 10. 11R.: Pane, ty máš slová večného života.
Č 2:1 Kor 1, 22-25 | Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život. Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.
Ev: Jn 2, 13-25 ...


LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B
Posted on: |

Č 1: Sk 3, 13-15. 17-19

Ž: 4, 2. 4. 7. 9
R.: Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie.

Č 2: 1 Jn 2, 1-5a

Aleluja
Pane Ježišu, otvor nám Písma; daj, ...LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B
Posted on: |

Č 1: 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
Ž: 89, 2-3. 4-5. 27+29 R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
Č 2: Rim 16, 25-27
Ev: Lk 1, 26-38 Aleluja. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, ...LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B
Posted on: |

Č 1: Dt 18, 15-20
Ž: 95, 1-2. 6-7. 8-9 R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.
Č 2: 1 Kor 7, 32-35
Ev: Mk 1, 21-28 | Aleluja. Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti. Aleluja.


Najprv ...LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B
Posted on: |

Č 1: 2 Krn 36, 14-16. 19-23

Ž: 137, 1-2. 3. 4-5. 6
R.: Pane, ty máš slová večného života.

Č 2:1 Ef 2, 4-10

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste..
Boh tak miloval ...LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B
Posted on: |

Č 1: Sk 4, 8-12

Ž: 118, 1+8-9. 21-23. 26+28-29
R.: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.

Č 2: 1 Jn 3, 1-2

Aleluja
Ja som dobrý pastier, ...LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B
Posted on: |

Č 1: Jób 7, 1-4. 6-7
Ž: 147, 1-2. 3-4. 5-6 R.: Chváľme Pána, on uzdravuje skľúčených srdcom.
Č 2: 1 Kor 9, 16-19. 22-235
Ev: Mk 1, 29-39 | Aleluja. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si ...LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B
Posted on: |

Č 1:Jer 31, 31-34

Ž:51, 3-4. 12-13. 14-15
R.: Bože, stvor vo mne srdce čisté.

Č 2:Hebr 5, 7-9

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste..
Ak mi niekto slúži, nech ...LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B
Posted on: |

Č 1: Sk 9, 26-31

Ž: 22, 26b-27. 28+30. 31-32
R.: Tebe, Pane, patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení.

Č 2: 1 Jn 3, 18-24

Aleluja
Ostaňte vo mne a ja vo ...LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B
Posted on: |

Č 1: Lv 13, 1-2. 45-46
Ž: 32, 1-2. 5. 11 R.: Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma radosťou zo spásy.
Č 2: 1 Kor 10, 31 – 11, 1
Ev: Mk 1, 40-45 | Aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, ...LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B
Posted on: |

Č 1: Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48

Ž: 98, 1. 2-3b. 3c-4
R.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

Č 2: 1 Jn 4, 7-10

Aleluja
Kto ma miluje, bude zachovávať ...LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B
Posted on: |

Č 1: Sk 1, 15-17. 20a. 20d-26

Ž: 103, 1-2. 11-12. 19-20
R.: Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach.

Č 2: 1 Jn 4, 11-16

Aleluja
Nenechám vás ako siroty, ...LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B
Posted on: |

Č 1: Iz 42, 1-4. 6-7
Ž: 29, 1b+2. 3ac-4. 3b+9c-10 R.: Pán požehná svoj ľud pokojom.
alebo
Č 1: Iz 55, 1-11
Ž: Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6
R.: Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy.

Č 2: Sk 10, 34-38 alebo 1 Jn 5, 1-9
Ev: Mk 1, 7-11 | Aleluja. Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, ...


LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B
Posted on: |

Na sprievod s palmami: Mk 11, 1-10 alebo Jn 12, 12-16

Č 1: Iz 50, 4-7

Ž: Ž 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
R.: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

Č 2: Flp ...
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B
Posted on: |

Č 1: Dt 4, 32-34. 39-40

Ž: 33, 4-5. 6+9. 18-19. 20+22
R.: Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi.

Č 2: Rim 8, 14-17

Aleluja
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Bohu, ...LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B
Posted on: |

Č 1: Sir 3, 3-7. 14-16
Ž: 128, 1-2. 3. 4-5 R.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách.
alebo Gn 15, 1-6; 21, 1-3
Ž 105, 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9 R.: On je náš Pán a Boh, večne pamätá na svoju zmluvu.

Č 2: Kol 3, 12-21 alebo Hebr 11, 8. 11-12. 17-19
Ev: Lk 2, 22-40 alebo kratšie ...
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B
Posted on: |

Č 1: Sk 2, 1-11

Ž: 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34
R.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.

Č 2: Kor 12, 3b-7. 12-13 alebo Gal 5, 16-25

Sekvencia
Lectio divina

© 2021 Dušan Pecko | Farnosť Dobrého pastiera | Všetky práva vyhradené