Krst Krista Pána

Written by: | Posted on: |

Č 1: Iz 42, 1-4. 6-7
Ž: 29, 1b+2. 3ac-4. 3b+9c-10 R.: Pán požehná svoj ľud pokojom.
alebo
Č 1: Iz 55, 1-11
Ž: Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6
R.: Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy.

Č 2: Sk 10, 34-38 alebo 1 Jn 5, 1-9
Ev: Mk 1, 7-11 | Aleluja. Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

(napr.) Pane, Ty hovoríš cez proroka Izaiáša, že: „ako z neba padá dážď a sneh a nevracia sa späť, lež napojí zem a zúrodní ju, aby z nej klíčilo, aby obdarovala rozsievača semenom a dala chlieb hladnému, tak bude so slovom, ktoré vychádza z mojich úst: nevráti sa ku mne naprázdno, ale vykoná všetko, čo chcem, a vydarí sa jeho poslanie.“ Verím, že tvoje slovo, ktoré teraz budem čítať a počuť nie je pre mňa len informáciou, ale, že ono samo, vykoná vo mne čo treba, bez ohľadu na to, ako sa cítim. Amen.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) - text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Jána − Jn 1, 1-5. 9-14

Ján hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“
V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“

V dnešnú nedeľu slávime krst Pána, počúvame nielen o vode a otvorenom nebi, ale aj o hlase, ktorý zaznieva z neba. „Ty si môj milovaný syn v tebe mám zaľúbenie.“ Toto je hlas milujúceho Otca adresovaný synovi. Náš Boh je osobný Boh, On sa prihovára každému z nás osobne.

Pozrime sa na Toho, ktorý hovorí tieto slová – na Boha Otca.

„Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.“ (1 Jn 3,1) Boh nás nazýva svojimi deťmi. Som Jeho dieťaťom. Som Jeho synom, som Jeho dcérou. Otcove myšlienky o mne sú vždy dobré a naplnené nádejou pre mňa. „Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.“ (Jer 29,11)

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Práve dnes dostávame túto milosť; ako v liste Hebrejom čítame: „Dnes, keď počujete jeho hlas nezatvrdzujte si srdcia.“ (Hebr 4,7), aby sme počuli Jeho hlas, ako nad nami hovorí tieto slová a uverili im: „Ty si môj milovaný syn (dcéra) v tebe mám zaľúbenie.“
Pre mňa je to veľká výzva, prijať tieto slová a uveriť im, lebo iba tak môžem vojsť do pokoja (porov. Hebr 4,1 - 3) Je dôležité pre mňa zostať v tichu a nechať na seba pôsobiť tieto slová pravdy o mne, aby mi to vošlo nielen do mysle, ale hlavne do srdca.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Nebeský Otče, prijímam túto pravdu o sebe, že som Tvoj milovaný syn (Tvoja milovaná dcéra) a máš vo mne zaľúbenie. Prijímam a ďakujem Ti, že Tvoje myšlienky o mne sú vždy dobré a naplnené nádejou pre mňa, lebo tak hovorí Tvoje slovo, že poznáš zámer, ktorý máš so mnou a to sú myšlienky pokoja a nie súženia. Prijímam, že mi dávaš budúcnosť plnú nádeje a ďakujem Ti za to. Amen.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Po skončení modlitby sa stíšim a zostanem s nebeským Otcom, ktorý je v mojom srdci, chvíľu ticho: „Boh Otec, ktorého som synom (dcérou) a má vo mne zaľúbenie.“

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Toto slovo si budem pripomínať tak, že viackrát cez deň sa na chvíľu zastavím, stíšim a budem si ho opakovať.

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Ďakujem Ti, Pane Ježišu za to, čo si teraz skrze slovo vykonal v mojom srdci. Ďakujem ti, že ono sa nevráti k Tebe naprázdno, ako hovorí prorok Izaiáš, ale vykoná všetko, čo chceš a splní svoje poslanie. Amen.

Saturday June 5th, 2021
Prev

Lectio divina

© 2021 Dušan Pecko | Farnosť Dobrého pastiera | Všetky práva vyhradené