4. adventná nedeľa

Written by: | Posted on: |

Č 1: 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
Ž: 89, 2-3. 4-5. 27+29 R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
Č 2: Rim 16, 25-27
Ev: Lk 1, 26-38 Aleluja. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

(napr.) Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Ty sám si ju uschopnil, aby zachovávala Slovo vo svojom srdci a premýšľala o ňom. Ty si jej srdce úplne zameral na Ježiša. Urob aj s mojím srdcom tento zázrak. Ukáž mi v dnešnom Slove Ježiša Krista a daj, nech s Máriou v poslušnosti viery odpovedám: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) - text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 1, 26-38

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Nastal čas splnenia prvého Božieho zasľúbenia.strong>

„Raduj sa, milosti plná, Pána s tebou!“strong> – výzva na mesiášsku radosť, lebo Boh prichádza medzi svoj ľud.

Vždy, keď som čítala tento odsek evanjelia, a počula som ho už x-krát, brala som to ako samozrejmú vec, že Boh posiela anjela k Márii a hovorí jej, že počne Božieho Syna. Ale to, že anjel prichádza v ľudskej podobe k človeku – Márii, a hovorí jej veľké veci, vôbec nie je také samozrejmé.

Je to niečo mimoriadne. Mimoriadne v tom, že Boh to dlho pripravoval. Bola to Božia iniciatíva. Išlo totiž o prvé Božie zasľúbenie, ktoré sa malo naplniť. Boh, pripravoval človeka – Máriu na to, aby mohla do seba prijať SVÄTÉHO, ktorého Otec posiela. A nielen Máriu potreboval pripraviť, ale celé ľudstvo, ktoré čakalo na Vykupiteľa.strong>

Anjel hovorí Márii, že je „plná milosti“, to znamená, že Boh ju má v obľube, je pripravená na to, čo Boh od nej žiada, a vysvetľuje jej všetko čo sa stane.strong> Dokonca to, čomu ona nerozumie, keď sa pýta „ako sa to stane, veď ja muža nepoznám“, anjel jej to vysvetlí, a povzbudí ju tým, že jej povie aj o Alžbete.strong> Zvestuje jej, že tá, ktorá nemohla počať je v šiestom mesiaci, „lebo Bohu nič nie je nemožné.“strong>

Pre Máriu bolo veľké tostrong>, čo jej anjel zvestoval, ale Boh ju na to pripravil, dal jej vedieť, že bola vyvolená a nemá dôvod sa báť. Ako sa Vianoce blížia, obujme si Máriine topánky a premýšľajme o tomto okamihu,strong> „Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“ (Lk 2,19), aké neuveriteľné, možno až ohromujúce, bolo pre ňu odhaliť rozsah Božieho zámeru pre ňu. Uvedomme si, že keď Boh pripravil Máriu pre svoj zámer, tak aj nás pripraví na svoj zámer, ktorý má s nami; s tebou a so mnou.strong> Požiadaj Boha, aby ti ukázal, pre čo ťa stvoril a aký má s tebou zámer, a ver, že ťa na to vybaví.strong>

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Z rozjímania ma oslovilo, že Boh má so mnou zámer, plán, ako s Máriou, a vybaví ma na to.

Otče, ďakujem Ti za dar Ježiša. Ďakujem, že si si vybral ženu, ako je Mária, aby HO priviedla na svet. Použil si ju ako nádobu pre svoj najväčší zázrak. Ďakujem, že máš so mnou svoj zámer, na ktorý si ma vybral. Pomôž mi v tomto čase zažívať stíšenie, hľadať a spoznať Ťa. Použi tento čas, aby mi odhalil ďalšie informácie o Tvojom úmysle pre mňa, keď sa sústredím na zámer Vianoc.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

„Ježiš, ktorý má so mnou svoj zámer a vybaví ma na to“.strong> Po modlitbe zostanem v tichu s týmto Ježišom vo svojom srdci.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Počas dňa si budem túto pravdu, že „Ježiš má so mnou svoj zámer a vybaví ma na to“ strong>pripomínať, a na svätej omši Ho takéhoto prijmem.

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Saturday June 5th, 2021
Prev

Lectio divina

© 2021 Dušan Pecko | Farnosť Dobrého pastiera | Všetky práva vyhradené