2. nedeľa po narodení Pána

Written by: | Posted on: |

Č 1: Sir 24, 1b-2. 12-16
Ž: 147, 12-13. 14-15. 19-20 R.: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. alebo Aleluja.
Č 2: Ef 1, 3-6. 15-18
Ev: Jn 1, 1-18 alebo kratšie Jn 1, 1-5. 9-14 | Aleluja. Sláva ti, Kriste, teba zvestovali národom; sláva ti, Kriste, v teba uverili na svete. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

(napr.) Duchu Svätý, Duchu života, Tvojím pôsobením sa Slovo stalo telom v lone Panny, tichej a počúvajúcej ženy; na jej príhovor mi daruj milosť počúvať. Uschopni ma zachytiť Tvoje vnuknutia a Tvoje vedenie skrze Božie Slovo. Nech ho zachovávam v srdci a žijem ako Ona. Nech je tento čas strávený so Svätým písmom, prejavom mojej lásky a úcty k Trojjedinému Bohu. Tebe Duchu lásky, so všemohúcim Otcom a jednorodeným Synom chvála, česť a sláva naveky bez konca. Amen.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) - text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Jána − Jn 1, 1-5. 9-14

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.
Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.
Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.
Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.
A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“
Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.

Biblické čítanie tejto nedele ukazuje, že Ježiš je viditeľným obrazom Boha Otca. Boží Syn neustále hľadí na Otca, od ktorého prijal svoje poslanie a od ktorého pochádza tiež Ježišovo učenie, pôsobenie a moc nad životom a smrťou. "Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal“ (Jn 7,16). „A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal.“ (Jn 14,24). Syn nemá nič sám zo seba, ale potvrdzuje, že „hovorím tak, ako ma naučil Otec“ (Jn 8,28). Ježiš neustále načúva svojmu Otcovi a podáva nám Otcovo slovo tak dokonale, že sa s ním podľa evanjelistu Jána priamo stotožňuje „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha.“ (Jn 1,1-2). Ježiš dokonale zjavuje Otcovu lásku, pretože neustále načúva Bohu Otcovi a jeho Slovu.
Vrcholom zjavenia, ktoré nám Ježiš prináša, nie je čo učil svojím slovom, ale to, o čom svedčil svojím životom. Ježiš dovŕšil dielo, ktoré mu zveril Otec. Zomrel za nás na kríži a tak potvrdil, že nám úplne dáva svoj život. Tým z nás urobil adoptívne deti Boha Otca.
Apoštol Ján na konci svojho prológu hovorí: „Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.“(Jn 1,18) Žiadny človek na zemi nemohol takým spôsobom vidieť Božiu tvár, iba Ježiš, ktorý bol v lone Otca. Ježiš je milovaný Syn Boha Otca, Božia múdrosť a odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty. (porov. Hebr1,13)
Ježiš nám prináša dokonalé zjavenie Boha. Kto prijíma Ježiša prijíma aj Otca a kto odmieta Ježiša odmieta aj Otca.

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Prijať a uveriť, to je rozhodnutie nie pocit.
Úplne v skratke sa dá povedať, že celý ten text hovorí o Otcovej láske, ktorá urobila všetko, aby nás získala späť. Otec poslal svojho Syna, aby nás zachránil a zobral ako Božie deti späť do Otcovho lona, odkiaľ prišiel aj Pán Ježiš. Tam je moje miesto, môj domov – v Otcovom lone.
„Ale tým, ktorí ho „prijali“, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo „uverili“ v jeho meno“. Stačí iba prijať a uveriť tejto pravde, aby sa mohla uskutočniť v mojom i v tvojom živote.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Nebeský Otče, ja prijímam pravdu, že Ježiš je môj Spasiteľ, Záchranca a Vykupiteľ, že ma prišiel zachrániť a priviesť k Tebe, aby som bol(a) tam kde aj Ježiš – v Tvojom lone Otče. Prijímam, že som Božie dieťa, lebo skrze Ježiša som sa ním stal(a). Prijímam túto pravdu a verím jej.
Nebeský Otče, ďakujem ti za Tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý ma svojím životom, smrťou a zmŕtvychvstaním zachránil pre nebo, pre večný život. Pane Ježišu, ďakujem ti, že keď sa pozerám na Teba, vidím Otca. Amen.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

„Otec a Ježiš, milujúci Záchranca a Spasiteľ.“ S týmto Otcom a Ježišom zostanem v tichu, lebo Oni sú v mojom srdci. Ako Ježiš hovorí: „Ja a Otec sme jedno“ (Jn 10,30)

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Túto pravdu si budem počas dňa opakovať ako strelnú modlitbu.

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému; ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Saturday June 5th, 2021
Prev

Lectio divina

© 2021 Dušan Pecko | Farnosť Dobrého pastiera | Všetky práva vyhradené