1. adventná nedeľa

Written by: | Posted on: |

Č 1: Iz 63, 16d-17. 19de; 64, 2c-7
Ž: 80, 2+3bc. 15-16. 18-19 R.: Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
Č 2: 1 Kor 1, 3-9
Ev: Mk 13, 33-37 Aleluja. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Aleluja.>


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

(napr.) Nebeský Otče, s vierou beriem do rúk Sväté písmo. Verím, že obsahuje slová, ktoré mi majú byť svetlom na životnej ceste. Bože, Duchu Svätý, ty si vnukol svätopiscom, čo majú napísať; prosím ťa, pomáhaj mi pochopiť všetky tieto slová a daj mi silu podľa nich žiť. Amen.
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému; ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) - text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Marka − Mk 13, 33-37

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“

Bdenie – očakávanie
Evanjelium sa začína a končí rovnakým pozvaním „Bdejte!“(v .33.37). A prečo?, lebo „Nepoznáte presný čas.“

Ak si text, len tak sucho prečítame, môže sa nám zdať, že Ježiš chce zotročiť kresťanov, a tým že nezjavuje deň ani hodinu, kedy príde, udržuje kresťanov v neustálom strachu. Ale to nie je pravdou. Ak ho prečítame pozorne a zamyslíme sa nad ním, tak zistíme, že v tomto dome vládne dôvera a láska. To poznávame z toho, že pán zveril sluhom celý svoj dom a jeho fungovanie za svojej neprítomnosti, pričom si treba uvedomiť, že sluha nie je pánom svojho života, ale patrí niekomu inému. O to viac z toho vidieť, že dôvera pána voči sluhom je veľká. V podobenstve vidno dva obrazy. Prvým obrazom sú vzťahy. Vzťah pána so svojimi sluhami a tiež vzťahy medzi sluhami navzájom, lebo v tom dome musia spoločne fungovať, a to sa bez vzájomného rešpektovania, lásky a porozumenia nedá.

Druhým obrazom je dom, ktorý predstavuje celé kresťanské spoločenstvo. Každý sluha - veriaci je na základe povolania, ktoré dostal od Krista, zodpovedný za to, aby to v dome fungovalo. Ak je bdelí, znamená to, že sa stará o dom – Cirkev a koná prácu, ktorú mu zveril Ježiš.
Celé podobenstvo nám predstavuje vzťahy a očakávanie Cirkvi na Ježiša „keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť.“ V tomto očakávaní preto nie je miesto na strach ale sa nesie v ovzduší absolútnej dôvery. Cieľom tohto očakávania je posledná hodina, ktorá spoločenstvo veriacich navždy uvedie do Božieho kráľovstva.

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Oslovili ma dve vecí z podobenstva. Prvou sú vzťahy, teda vzťah pána k sluhom a opačne. Ak je to niekto na kom mi záleží, koho si vážim, je pre mňa dôležitý, mám ho rád(a), mám s ním vzťah, tak ho očakávam s radosťou. Nečakám ho so strachom. Keďže Boh je náš Otec – môj Otec, ktorý ma miluje a stará sa o mňa, ja s dôverou v Jeho lásku a dobrotu ho budem očakávať a nemusím sa báť. Tento vzťah chcem udržiavať a stále si pripomínať, čo všetko pre mňa urobil. Druhá vec, ktorá ma oslovila je „každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť.“ Pán Ježiš mi zveril prácu v dome – v Cirkvi. Mojou úlohou je robiť to, aby to v dome – v Cirkvi fungovalo.
Toto je bdelosť.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Nebeský Otče, ďakujem ti, že ma miluješ, dôveruješ mi, staráš sa o mňa. Vyznávam, že môj život nepatrí mne, ale Tebe, lebo od Teba som vyšiel(a) a k Tebe idem. Chcem robiť to, čo si mi zveril, prosím ťa, daj mi na to silu, aby to mohlo v Cirkvi fungovať aj mojím pričinením tak, ako si to Ty predstavuješ. Amen.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Z rozjímania mi vyšiel „Ježiš, ktorý mi určil prácu v Cirkvi.“ Na chvíľu sa stíšim a zostanem s týmto Ježišom vo svojom srdci, aby to nebola pre mňa len informácia, ale stretnutie so živým Kristom.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Cez deň si to slovo budem viackrát opakovať. Pri sv. omši Ho takéhoto prijmem.

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Bože, Duchu Svätý, ďakujem ti, že si ma viedol pri čítaní Svätého písma. Verím, že Ježiš Kristus je Pravda. Posilňuj ma v tejto viere a uč ma ňou žiť. Amen.

Saturday June 5th, 2021
Next

Lectio divina

© 2021 Dušan Pecko | Farnosť Dobrého pastiera | Všetky práva vyhradené